แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

นางรณิดา ช่วยเอียด
พนักงานราชการ(ครู)
หัวหน้าแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

นางอรกัญญา วงศ์อาษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธินี อินทะพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ถมนาค
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวฉวีวรรณ์ นารัตฐา
ลูกจ้างประจำ