แผนกวิชา ประมง

นางสาวอภิญญา ปานโชติ
ครู คศ.3

นางกันยกร กัลยามงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิพย์ แถมจันทร์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภิญญดา ฉายากุล
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวชนัญญา พุทธิปิลันธ์
ครูพิเศษสอน

นายนราทร นาคกล่อม
ครูพิเศษสอน