แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรกัญญา วงศ์อาษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0985850904
อีเมล์ : aonkanya.w@ovec.moe.go.th
ที่อยู่ :
15 หมู่ 4 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล